59. § A jármûvek eltávolítása

59. § A jármûvek eltávolítása

(1) A rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje - az üzemben tartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthatja azt a jármûvet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítõ táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzõtábla hatálya alá esõ területen szabálytalanul várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(2) és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzõtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.

A jármû elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelõjének a rendõrséget is értesítenie kell.

(2) Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetõleg az ebbõl származó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele esetében a rendõrhatóság felhívhatja az üzemben tartót a jármû eltávolítására. Ha az üzemben tartó a kellõ idõben közölt felhívásnak nem tesz eleget, a rendõrhatóság a jármûvet az üzemben tartó költségére eltávolíttathatja. Ha az üzemben tartó a jármû eltávolítására elõzetesen nem hívható fel, a rendõrhatóság a jármûvet saját költségére távolíttathatja el; az üzemben tartót a jármû eltávolításáról ilyen esetben is értesíteni kell. A jármûvet a tûzoltóság is eltávolíthatja; errõl azonban a rendõrhatóságot is értesítenie kell. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérült és elhagyott jármûvek eltávolítására is.

(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkezõ jármûvet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fõútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármûvet a rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja."

(4) A közúti forgalom ellenõrzése során

a) a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezést;

b) azt a jármûvet, amelyben a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezés üzemel

a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármû forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármû a jármûforgalom elõl elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhetõ, ahol a jármûvek megállása vagy várakozása tilos.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)