5. § A jármûvek közlekedésben való részvételének a feltételei

5. § A jármûvek közlekedésben való részvételének a feltételei

(1) A közlekedésben olyan jármûvel szabad részt venni,

a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;

b) a jármûre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésû hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) van(nak) felszerelve;

c) amely a jogszabályban meghatározott mûszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel;

d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;

e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(2) A jármû vezetõje, mielõtt a jármûvel a telephelyrõl (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezõen elõírt világító- és fényjelzõ berendezések állapotát (mûködését), valamint a hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétét, állapotát - az adott körülmények között indokolt módon - ellenõrizni.

(3) Ha a jármû az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg;

a) az üzemben tartó nem engedheti meg, hogy a vezetõ a jármûvel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni;

b) a vezetõ a jármûvel nem indulhat el és az elindulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

(4) A jármû hatósági engedélyét - ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik - a vezetõnek vezetés közben magánál kell tartania.

(5) A hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a jármûvön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

(6) A külföldre távozó magyar rendszámú gépjármûvet - a „H” betût feltüntetõ - államjelzéssel kell ellátni.

(7) A Magyar Köztársaság területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármû közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

(8) Rendkívüli idõjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti jármûveknek a Magyar Köztársaság területére történõ beléptetése - külön jogszabály alapján - feltételhez köthetõ vagy korlátozható.

(9) A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjármûvön - ide nem értve a DT és a CK betûjelû rendszámtáblával közlekedõ gépjármûvet - nem lehet olyan jelzést - így különösen CD jelzésû matricát - feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármû a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerzõdés alapján mentességet élvezõ tagjának, illetve a mentességet élvezõ családtagjának használatában van.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)